Таны Монгол компанид дотоод хяналт болон аудитын шаардлага

Өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгж, байгууллага нь төрийн хяналт шалгалтын шаардлагыг дагаж мөрдөх ёстой. Компанийн дотоод үйл ажиллагааны хяналтыг хариуцсан ажилтангаас бүрдсэн дотоод хяналт шалгалтын эсвэл аудитын хороог аж ахуйн нэгж бүр байгуулах шаардлагатай. Тухайн аж ахуйн нэгж нь дотоодын эсвэл гадаадын хөрөнгө оруулалттай, эсвэл уул уурхайн салбарт ажилладаг, эсвэл үйлдвэрлэл эрхэлдэг, эсвэл үйлчилгээ үзүүлдэг эсэхээс үл хамааран дотоод хяналт шалгалтын нэгжийг байгуулах ёстой.

Дотоод хяналт болон аудитын хороо нь компанийн дотоод хяналттай холбоотой асуудлыг хариуцдаг бөгөөд тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын хуулиар хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтэд хяналт тавьдаг. Хяналтын хороо нь байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл болон хамгаалах үүрэгт; бараа, бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээний чанарт; хөдөлмөрийн нөхцөл, аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн шаардлагад; өмчийн бүртгэл тооцоо, ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалт болон санхүү бүртгэлийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллана.

Хэрвээ таны Монгол дахь компаниийн дотоод хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа Монголын улсын хууль тогтоомжид нийцэж байгаа эсэхэд эргэлзэж байгаа бол зөвлөгөө өгдөг Монголын хуулийн зөвлөхдөө хандаарай.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *