Таны Монгол компанид хэрэгжүүлэх хяналтын хувилбар

Өчигдөр бид Монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа компани болгон дотоод хяналт болон аудитын хороотой байх талаар ярьсан. Хороо нь баталсан журмын дагуу үйл ажиллагаа явуулна, журмыг компани (аж ахуйн нэгж) өөрөө баталж, дагаж мөрдөнө. Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь өөрийн үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон дотоод хяналт шалгалт зохион байгуулах журамтай байх талаар Засгийн газрын тогтоолоор нарийвчилан заасан.

Энэхүү журамд нийцүүлэн компани (аж ахуйн нэгж) нь дотоод хяналт болон аудитын хороо байгуулах ёстой, томоохон компаниудын хувьд иж бүрэн хэлтэс байх нь илүү зохимжтой. Жижиг компаниудын хувьд хяналт шалгалтыг хариуцсан ажилтан томилж ажиллуулах боломжтой. Эдгээр ажилтан, хороо, хэлтэс нэгж нь дотоод хяналт шалгалтын болон аудитыг хариуцан ажиллана.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *