Үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд Монголын компанид хүлээлгэх хариуцлага

Бид дотоод хяналтын нэгж байгуулахад монголын компанид тавигдах шаардлага болон тухайн нэгж нь ямар хэлбэртэй байх талаар өмнө нь бага зэрэг бичсэн. Хуулийн дагуу монгол компаниуд хяналтын нэгж зайлшгүй бий болгох шаардлагатай хэдий ч дотоод хяналтын нэгжийг байгуулаагүй компанид ямар нэгэн хариуцлага хүлээлгэхгүй болохыг уншигчид анзаарсан байхаа.

Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр хяналтын нэгж/хороо байгуулаагүйд хариуцлага хүлээлгэхгүй харин компанийн ажилтан, албан хаагчийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас хохирол учирсан тохиолдолд компанид холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ. Компанид дотоод хяналт шалгалтын нэгж/хороог байгуулж ажиллуулах үүрэг хүлээлгэснээр аливаа хууль зөрчсөн үйл ажиллагаанд компанийг хариуцлагатай болгож байгаа юм. Хууль зөрчсөн/хууль биелүүлээгүй нь санаадгүй эсвэл тухайн нэг ажилтны зөвшөөрөлгүй хийгдсэн үйлдэлд ч хариуцлага хүлээлгэнэ. Хэрвээ компани нь өөрийн үйл ажиллагаанд нийцсэн дотоод хяналтын нэгжийг байгуулаад, дүрэм журмаа дагаж мөрдөөд байвал хариуцлагагүй байдал бий болохгүй байх магадлалтай.

Монголын компаниуд дотоод хяналт шалгалтын болон аудитын хороог байгуулах хуулийн шаардлагыг биелүүлэх хэрэгтэй. Дотоод хяналт нь компанийн удирдлагуудад хуулийн хариуцлага хүлээлгэх, том асуудалд хүрэхээс өмнө аливаа зөрчил, дутагдлыг илрүүлэх, зогсоох, компанийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулах боломжоор хангана. Ямар ч тохиолдолд аливаа хууль зөрчсөн, хууль биелүүлээгүй үйл ажиллагаанд компани хариуцлага хүлээлгэхээр хуулинд заасан учир энэхүү эрсдлийг бууруулах үүднээс дотоод хяналтын процедур бий болгох нь зүйтэй.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *