ВАЛЮТЫН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧЛЭЛ

ВАЛЮТЫН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧЛЭЛ


Монгол банк Валютын зохицуулалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах төслийг Улсын Их Хуралд өргөн барихаар бэлтгэж байна. Энэхүү нэмэлт өөрчлөлтийн зорилго нь валютын арилжааг илүү нээлттэй болгох, олон улсын стандартад нийцүүлэхэд чиглэгдсэн байна.

Өнөөдөр Монгол банк хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцсэн байна. Энэ нь тус хууль 1994 онд батлагдсанаас хойш 20 дахь нэмэлт өөрчлөлт болох ажээ.

Нэмэлт өөрчлөлт нь гадаад валютын менежмент, валютын зах зээлийн удирдлага, валютын ханшийн эрсдэлийг бууруулах, санхүүгийн үүсмэл хэрэгслийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, олон улсын валютын солилцоог бий болгох болон засгийн газрын агентлагуудын хоорондын харилцаа холбоог сайжруулахад чиглэсэн ба одоогийн хуулийн зохицуулалтын тэн хагасыг өөрчлөхөөр төлөвлөж байна.

Тус хуулийн төслийг боловсруулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд Монголын хэд хэдэн санхүүгийн байгууллагын төлөөлөл багтжээ.

Монголын банкны холбооноос гадаад валютын гадагш болон дотогш чиглэсэн урсгалд төрийн оролцоог арилгах саналыг хуулийн төсөлд тусгуулахаар хүргүүлсэн байна. Гэсэн хэдий ч, гадаад валютын ханшийг тогтворжуулах арга хэмжээг Засгийн газар хүлээхээр хуулийн төсөлд тусгагдсан.

Энэхүү санал болгож буй хуулийн төсөл нь Засгийн газрын өрийн зохистой түвшинг хангахад тусалж, улмаар гадаад валютын тогтвортой байдалд нөлөөлөх боломжтой гэж Монголын эдийн засгийн шинжилгээ, судалгааны төвөөс үзэж байна. Гадаад валютын ханшийн тогтвортой байдал нь Монгол улс руу орж ирэх гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах гол хүчин зүйл болох юм.