Монгол хуульч

АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ: MОНГОЛ ХУУЛЬЧ

 

ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА:

Хууль эрх зүйн судалгаа хийх, судалгааны тайланг бэлтгэх; хууль, журмын хүрээнд үйлчлүүлэгчид туслалцаа үзүүлэх; холбогдох уДирдах болон захиргааны байгууллагатай үйлчлүүлэгчийг төлөөлөн  шууд харилцах; Үйлчлүүлэгчийн асуудлаар хууль зүйн дүн шинжилгээ хийх БОЛОН үйлчлүүлэгчийг шүүхийн өмнөх шатанд төлөөлөх.

ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА:

 1. Хууль, эрх зүйн асуудалд дүн шинжилгээ хийх.
 2. Мэргэжлийн өргөн хүрээнд хууль, эрх зүйн асуудлаар судалгаа хийх.
 3. Хууль эрх зүйн дүгнэлт, судалгааны тайлан, эрдэм шинжилгээний өгүүлэл болон бусад баримтыг бэлтгэх.
 4. Монголын аж ахуйн нэгж байгууллагын талаарх хөндлөнгийн эрх зүйн дүгнэлт гаргах.
 5. Монголд хуулийн этгээд үүсгэн байгуулах ажлыг үйлчлүүлэгчтэй хамтран зохион байгуулах, туслалцаа үзүүлэх.
 6. Баримт бичгийг Монгол хэлнээс Англи хэл, Англи хэлнээс Монгол хэл рүү орчуулах.
 7. Шаардлагатай бусад ажил үүргийг гүйцэтгэх.

АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА:

Монголд хуульчийн үйл ажиллагаа эрхлэх хүчин төгөлдөр гэрчилгээтэй. Мэргэжлээрээ 4  дээш жил ажилласан ажлын туршлагатай байх.


ШААРДАГДАХ МЭДЛЭГ, УР ЧАДВАР

 • Хууль зүйн судалгаа хийх.
 • Хууль эрх зүйн асуудлаар дүн шинжилгээ хийх, дүгнэлт гаргах чадвартай байх.
 • Монголын улс төр, хууль эрх зүйн талаар мэдлэгтэй байх.
 • Шүүх болон Засгийн газрын агентлагтай  хамтран ажиллаж байсан туршлагатай байх.
 • Орчин үеийн оффис программ болох Microsoft Office Suite, Outlook бол бусад программыг ашиглах чадвартай байх.
 • Англи хэлний өндөр мэдлэгтэй байх.

Зөвхөн шаардлага хангасан иргэдтэй холбогдоно.

SEND CV